Na nieuwe alarmkreet: tijd voor volgende stap in aanpak zelfdoding holebi’s

Door Piet De Bruyn op 28 oktober 2016, over deze onderwerpen: Holebi's en transgenders, Zelfdoding
Zelfdoding holebi’s - Piet De Bruyn

Om een dossier in beweging te krijgen moet soms opnieuw en opnieuw aangetoond worden wat al aangetoond was. Dat is alvast het geval bij de problematiek van zelfdoding en suïcidale gedachten bij holebi’s en transgenders.

Eigenlijk weten we al meer dan 10 jaar dat deze doelgroep een grote kwetsbaarheid heeft. Al in 2006 wees het Vlaams Parlement in een kamerbreed aangenomen resolutie op de hoge zelfdodingscijfers bij (jonge) holebi’s. In 2014 was dezelfde alarmkreet te lezen in een resolutie die handelde over de maatschappelijke positie van transgenders. Ook het Vlaams Actieplan voor de Preventie van Zelfdoding 2012-2020 omschrijft holebi’s en transgenders als een kwetsbare groep.

Ondanks al deze aanwijzingen en aansporingen bleef minister Vandeurzen altijd uiterst vaag wanneer ik hem in het parlement vroeg om voor deze kwetsbare groep een aanvullend en omvattend specifiek preventiebeleid te ontwikkelen. Veel verder dan het samenbrengen van actoren uit het suïcidepreventiebeleid en het holebi- en transgendermiddenveld, kwam het niet. Zeker een noodzakelijke eerste stap, maar absoluut ontoereikend. Cijfers uit recent onderzoek aan de UGent (De Morgen, 28/10/2016) tonen opnieuw dat de vraag naar een krachtig doelgroepenbeleid meer dan terecht is. 

Wat blijkt? De situatie is nog veel ernstiger dan tot nu werd aangenomen

Want wat blijkt? De situatie is nog veel ernstiger dan tot nu werd aangenomen! Maar liefst 22 procent van de Vlaamse holebi’s ondernam ooit een poging tot zelfdoding. Bij transgenders is het beeld nog somberder. Daar waar het Vlaams Actieplan nog melding maakt van 22 procent die ooit een poging ondernam, blijkt uit het onderzoek van de UGent en het VLESP dat dit maar liefst 37,8 procent is.

Dat Vlaanderen stappen vooruit zet in de preventie van zelfdoding, ontken ik niet. Ook de specialisten inzake preventie van zelfdoding zijn gematigd positief: de doelstelling om tegen 2020 een daling van het aantal zelfdodingen te realiseren met 20 procent ten opzichte van het referentiejaar 2000, lijkt haalbaar. 2017 wordt in dat opzicht een belangrijk jaar. De ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn én het werk maken van echte ketenzorg zijn nog twee ontbrekende schakels in het brede suïcidepreventiebeleid. 

De multidisciplinaire richtlijn moet het brede veld van medische en niet-medische deskundigen (psychiaters, huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, … ) de nodige handvatten aanreiken om tijdig de juiste diagnose te stellen bij suïcidaliteit en een aangepaste behandeling en zorgtraject voor te stellen. Een sluitende ketenzorg moet er vervolgens voor zorgen dat er geen gaten vallen in dit zorgtraject. Vandaag stellen we immers vast dat er te vaak een kloof gaapt tussen het op punt stellen van een aangepast zorgtraject en het effectief kunnen opnemen van de voorgestelde zorg.

De minister moet zonder verdere aarzeling inzetten op het ontwikkelen van een preventiestrategie voor de bijzonder kwetsbare doelgroep van holebi’s en transgenders

Maar er is méér nodig. De minister moet zonder verdere aarzeling inzetten op het ontwikkelen van een preventiestrategie voor de bijzonder kwetsbare doelgroep van holebi’s en transgenders: een doelgroepspecifiek preventiebeleid als sluitstuk van een breed algemeen preventiebeleid. Ik ben er van overtuigd dat het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) én de Vlaamse holebi- en transgenderkoepel Cavaria samen over meer dan voldoende kennis beschikken om een doeltreffende preventiestrategie voor holebi’s en transgenders te ontwikkelen. 

De minister voorziet jaarlijks ongeveer 3 miljoen euro om uitvoering te geven aan het Vlaams Actieplan. Het is nu hoog tijd om een deel daarvan specifiek te reserveren voor het terugdringen van het aantal suïcides bij holebi’s en transgenders. De nodige expertise is in Vlaanderen ruim aanwezig. Waarop wacht de minister?

Piet De Bruyn is Vlaams volksvertegenwoordiger (N-VA) en coördinator van het N-VA-Regenboognetwerk.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.

Bron: De Morgen (opinie)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is