Oprichting van de Stichting Zoniënwoud goedgekeurd

Door Piet De Bruyn op 30 mei 2018, over deze onderwerpen: Natuur
Oprichting van de Stichting Zoniënwoud goedgekeurd - Piet De Bruyn

Vandaag werd het Instemmingsdecreet met de oprichting van een private stichting “Zoniënwoud” tussen de 3 gewesten goedgekeurd. Hierdoor is een efficiënter gemeenschappelijk beheer mogelijk. Het Zoniënwoud is heel belangrijk als UNESCO-werelderfgoed én als groene long in de Vlaamse Rand.

Het doel is om “gezamenlijke initiatieven te nemen die noodzakelijk zijn om de structuurvisie te realiseren en initiatieven te stimuleren die het Zoniënwoud ten goede komen”. De stichting moet het mogelijk maken om op een eenduidige wijze, gezamenlijke procedures te voeren en ze moet de samenwerking in consensus structureren. Daarenboven kan ze door haar specifiek statuut partners en/of financierders mobiliseren om in het Zoniënwoud te investeren.

Sinds 2005 werken de 3 gewesten reeds samen aan een gemeenschappelijke visie op de toekomstige ecologische en ruimtelijke ontwikkeling van het boscomplex, in het bijzonder op de recreatieve structuur, de ecologische structuur, de (cultuur-)historische structuren en de economische structuren.

De structuurvisie is reeds op 10 november 2008 formeel aangenomen in een intentieverklaring. In 2012 (30 april) werd een samenwerkingsakkoord ondertekend. Er is overleg tussen de 3 gewestelijke administraties én met de stakeholders. Nu blijkt dat de oprichting van een permanent orgaan noodzakelijk is.

Namens de N-VA fractie heb ik erop gewezen dat de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) dé kern moeten blijven uitmaken van het gemeenschappelijk beheer.

Uit antwoorden op mijn 2 recente schriftelijke vragen (aan Geert Bourgeois en Joke Schauvliege) kan ik ook opmaken dat er in de 3 bosbeheerplannen ruime aandacht gaat naar de ecologische functie van het Zoniënwoud.

Vlaanderen had al een bosbeheerplan in 2013, Wallonië in 2014 en nu heeft ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eind maart 2018 een ontwerp-beheerplan goedgekeurd.

Het beheerplan op Vlaams niveau neemt ook het erfgoedaspect mee, wat een goede zaak is. Ik begrijp dat Agentschap Natuur & Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed op dit moment ook overleg voeren of het wenselijk is om op langere termijn een geïntegreerd beheerplan te maken voor natuur én erfgoed. Op die manier kan ook meer aandacht gaan naar o.m. de archeologische erfgoedwaarden en de aardkundige waarden van het Zoniënwoud. Dat lijkt ons alvast een belangrijke opportuniteit.

In het IHD-rapport (2011) over de SBZ-zone op Vlaams grondgebied wordt aangegeven dat de versnippering en de slechte staat van instandhouding van alle voorkomende habitats moeten aangepakt worden. Deze zijn vaak het gevolg van versnippering door infrastructuren, lozingen en waterwinningen in de omgeving en over-recreatie. Daartegenover staan dan weer kansen en opportuniteiten voor een geïntegreerd natuurbeheer. De gemeenschappelijke visie uit 2012 en deze formele samenwerking kan hier zeker toe bijdragen.

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2018 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de oprichting van de Stichting Zoniënwoud'.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is