Wachten op beloftes van minister Schauvliege over jacht

Door Piet De Bruyn op 29 oktober 2015, over deze onderwerpen: Jacht
Jagers in veld

Nadat Piet in juli al een duidelijke stem had in het debat over de aanpassing van het jachtdecreet, ondervroeg hij deze week opnieuw minister Schauvliege over dit thema. Tijdens het debat van juli deed ze immers een aantal beloftes. Hoog tijd dus om te kijken hoe het zit met de uitvoering van die beloftes.

 

In een eerste vraag vroeg Piet hoe het nu zit met de digitale ontsluiting van de jachtplannen. In juli beloofde de minister dat het Agentschap Natuur en Bos zou zorgen voor een gebruiksvriendelijke ontsluiting van alle goedgekeurde jachtplannen. Zo zou eindelijk elke burger kunnen zien waar er in zijn omgeving gejaagd mag worden. De minister moest echter toegeven dat de uitvoering van deze belofte nog niet gerealiseerd is. Na aandringen van Piet noemde ze eind 2015 als uiterste datum voor het realiseren van deze belofte. Piet heeft begrip voor deze vertraging maar rekent er op dat we aan het einde van het jaar op een gebruiksvriendelijke manier zullen kunnen zien waar er in Vlaanderen gejaagd mag worden.

 

In een tweede vraag informeerde Piet naar de oplossing voor een juridisch probleem. De Raad van State vernietigde immers een aantal elementen uit het Jachtadministratiebesluit waardoor de Vlaamse overheid haar eigen voornemen om in bepaalde gevallen een schriftelijk bewijs van jachtrecht te vragen, niet kan toepassen of laten afdwingen. Het arrest van de Raad van State dateert van 14 juli. Het is bijzonder jammer dat de minister eind oktober enkel kan stellen dat er inderdaad gezocht moet worden naar een manier om dit probleem op te lossen. Het hoeft nochtans niet zo moeilijk te zijn. Het volstaat om de vernietigde elementen uit het Jachtadministratiebesluit in een nieuw besluit te gieten en vervolgens door de Vlaamse Regering te laten goedkeuren.

 

In een derde vraag uitte Piet zijn ongenoegen over de halsstarrigheid waarmee de administratie blijft weigeren de goedgekeurde regels in verband met het uitreiken van jachtverloven ook effectief toe te passen. Al in juli moest de minister Piet gelijk geven en kondigde ze aan haar administratie de opdracht te geven om haar handelswijze aan te passen. Waarover gaat het precies? Wie toelating wilt krijgen om te mogen jagen, moet kunnen aantonen dat hij over de nodige vergunningen beschikt. Om alle vormen van fraude zoveel als mogelijk uit te sluiten, besliste de Vlaamse regering vorig jaar om het verlenen van het jachtverlof enkel te laten volgen op het voorleggen van originele documenten. De administratie neemt echter genoegen met kopieën waarvan –helaas- de authenticiteit niet afdoende kan worden gecontroleerd. Piet begrijpt dat de administratie zoekt naar een gebruiksvriendelijke toepassing van de regelgeving, maar het is onaanvaardbaar dat daarbij wordt afgeweken van wat wettelijk is bepaald. Piet riep de minister dan ook op om haar administratie opnieuw tot de orde te roepen. De minister kon niet anders dan Piet gelijk geven en bevestigde nogmaals dat de administratie niet anders kan en mag dan de bestaande regelgeving integraal toe te passen. Piet gaf tot slot aan begrip te hebben voor de kritiek van administratieve last zolang er met originele documenten moet worden gezeuld. Maar het antwoord kan niet liggen in het laks toepassen van de regels. Die zijn immers weloverwogen opgesteld. Het antwoord moet liggen in het beter laten communiceren van de verschillende achterliggende verstrekkers van de benodigde documenten. Zo zou het voor de arrondissementscommissarissen mogelijk moeten zijn om de authenticiteit van vergunningen digitaal te kunnen controleren. Piet riep de minister dan ook op daar verder op in te zetten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is