Eindelijk gedragen toekomstplan voor de Wijngaardberg

Door Piet De Bruyn op 18 december 2016, over deze onderwerpen: Natuur, Rotselaar
Piet De Bruyn - Wijngaardberg: stellingenoorlog voorbij

Al jarenlang wordt er druk gediscussieerd over de toekomst van de Wijngaardberg in Rotselaar. De Wijngaardberg is een van de laatste ‘gave’ ijzerzandsteelheuvels van het Hageland en verdient ieders zorg. Het gebied is zeer waardevol, zowel voor fruitteelt (waaronder flink wat druiventeelt), natuurbehoud als erfgoed. Maar het is tegelijkertijd ook een belangrijk gebied voor recreatie en toerisme geënt op het gevarieerde en cultuurhistorisch waardevolle landschap.

Op het gewestplan van 1977 werd het gebied ingekleurd als natuurgebied met een uitdovend karakter voor de aanwezige landbouw. Bovenop deze bescherming als natuurgebied kwam in 2002 nog een Europese erkenning en bescherming als Habitatrichtlijngebied.

Deze dubbele bescherming zorgde voor grote onzekerheid voor de huidige fruitteeltactiviteit. De Boerenbond zette de hakken stevig in het zand en bleef jarenlang aandringen op de opheffing van het uitdovend karakter van de huidige fruitteeltactiviteit en wilde van geen enkele beperking van het soort landbouw weten. Dus ook zeer belastende en verontreinigende intensieve landbouwteelten zouden mogelijk moeten worden. Gezien de bestaande bescherming als natuurgebied en Habitatrichtlijngebied was dit voor de natuurbeweging uitgesloten. Uitgevoerde natuurstudies, erfgoedstudies en landbouwstudies brachten geen soelaas. De hakken bleven stevig in het zand en het dossier zat jarenlang muurvast.

Gelukkig zijn er op het terrein vaak mensen met gezond verstand en goede wil. Zowel Natuurpunt, als lokale natuurbeheerder, als de lokale fruittelers zochten in alle rust en kalmte naar een uitweg en ontwikkelden zo een gedragen toekomstvisie voor de Wijngaardberg die nu aan de Vlaamse overheid wordt voorgesteld.

En de uitkomst is eigenlijk even simpel als logisch: geef ruimte en juridische zekerheid aan de fruittelers om ook in de toekomst op duurzame wijze aan fruitteelt te kunnen doen maar sluit intensieve teelten die bijzonder nefast voor de natuurwaarden zouden zijn in alle duidelijkheid uit. Erken verder ook de grote erfgoedwaarde, benoem de resterende problemen (met betrekking tot erosie, wateroverlast, …) en zorg voor een permanente overlegstructuur waarin zowel eigenaars, gebruikers, bezoekers als betrokken overheden elkaar kunnen vinden.

Deze toekomstvisie werd door alle actoren, inclusief Boerenbond en Natuurpunt, ondertussen aanvaard.

Hiermee is het werk evenwel nog niet af. Deze toekomstvisie moet nu omgezet worden in concrete acties en een duidelijk stappenplan. Hiervoor is de Vlaamse Regering verantwoordelijk. Er is zowel huiswerk voor minister-president Bourgeois (N-VA, erfgoed) als voor minister Schauvliege (CD&V, natuur en landbouw) als voor een aantal andere beleidsorganen van de Vlaamse overheid.

Eén ding is echter duidelijk: als iedereen zich even constructief gedraagt als de lokale actoren, dan wordt 2017 een topjaar voor de Wijngaardberg!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is